Γενικές Συνελεύσεις | Ισολογισμοί

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί απο την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ισολογισμός 2022-2023

Ισολογισμός 2021-22

Ισολογισμός 2020-2021