ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο και αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία, εκδήλωση/ διοργάνωση και θέση για την οποία έχει εκδοθεί, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχο 2. Η αγορά δεν επιτρέπει τη χρήση για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή 3. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης,. Η Ticketmaster ουδεμία ευθύνη φέρει για τα εισιτήρια η αγορά των οποίων έχει γίνει από οποιοδήποτε άλλο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) κανάλι πώλησης, που δεν ανήκει στο επίσημο δίκτυό της. 4. Τα φοιτητικά, τα μειωμένα ή άλλα ειδικά εισιτήρια ισχύουν μόνο με την επίδειξη των απαραίτητων νόμιμα θεωρημένων δικαιολογητικών 5. Μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται η είσοδος 6. Δεν θα γίνουν δεκτές αλλαγές εισιτηρίων μετά την αγορά και πληρωμή τους 7. Η είσοδος γίνεται αποδεκτή στον κάτοχο του εισιτηρίου μόνο εάν αποδεχτεί και συμμορφώνεται με (i) τους παρόντες όρους εισιτηρίου (ii) κάθε ειδικό όρο ή συνθήκη εφαρμοστεί σε μια εκδήλωση (iii) άλλους όρους ή συνθήκες όπως αυτές οριστούν από τους διοργανωτές και/ή τις εκδηλώσεις (iv) τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης. Εάν ο κάτοχος του εισιτηρίου δε συμφωνεί και δε συμφωνεί με τα ανωτέρω, τότε δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε αγορά 8. Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών, μεταλλικών κουτιών αναψυκτικών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου 9. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών 10. Η κατοχή του εισιτηρίου δεν δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να λάβει από τα μπαρ-κυλικεία οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό χωρίς πληρωμή. Η κατανάλωση ποτού ή αναψυκτικού από τα μπαρ-κυλικεία είναι προαιρετική 11. Απαγορεύεται η χρήση οπτικοακουστικών μέσων (Βιντεοσκόπηση, Μαγνητοφώνηση, Φωτογράφηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι οι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω, σέβεται, αποδέχεται και πειθαρχεί στους κανόνες ασφαλείας και τους κανονισμούς πρέπουσας παρουσίας που ορίζονται στην εγκατάσταση από το διοργανωτή 12. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που θα προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού 13. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο της εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ίδια 14. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ., οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης 15. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός χρόνου και από τα σημεία που θα ανακοινώνει με σχετική ειδοποίηση του κοινού ο διοργανωτής. 16. Σε περιπτώσεις που εγκριθεί η επιστροφή εισιτηρίων, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, θα επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι οι επιπλέον χρεώσεις ανά εισιτήριο, καθώς αυτές αποτελούν αμοιβή παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν παρασχεθεί για τη διάθεση εισιτηρίων μέσω της Ticketmaster. 17. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του αντιτίμου δεν θα είναι δυνατή μετά το τέλος της καλλιτεχνικής/ αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η ματαίωση 18. Οι ταξιθέτες και το προσωπικό ασφαλείας έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν (ή να αρνηθούν την είσοδο) από το χώρο της εκδήλωσης θεατή/ θεατές (i) που παρακωλύουν με την συμπεριφορά τους την ομαλή εξέλιξη του θεάματος ή /και το δικαίωμα των υπόλοιπων θεατών να παρακολουθήσουν την εκδήλωση (ii) για λόγους δημόσιας ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων του crowd surfing ή του moshing ή της μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Covid-19· (iii) για οποιαδήποτε απαράδεκτη συμπεριφορά που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, ενόχληση ή τραυματισμό ή (iv) που παραβιάζουν οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διοργανωτή ή του χώρου διεξαγωγής. Σε κάθε περίπτωση οι θεατές δεν θα λάβουν επιστροφή χρημάτων 19. Οι ταξιθέτες και το προσωπικό ασφαλείας βρίσκονται στο χώρο του θεάτρου με σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των ταξιθετών και του προσωπικού ασφαλείας 20. Μέρη της εκδήλωσης πιθανόν να βιντεοσκοπούνται από τον διοργανωτή. Ο κάτοχος του εισιτηρίου δηλώνει ρητά ότι η τυχόν εμφάνισή του επί της μαγνητοσκόπησης ή βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης εκ μέρους του παραγωγού δεν προσβάλλει την προσωπικότητά του ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά του και ως εκ τούτου ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του παραγωγού ή της διοργανώτριας εταιρείας ή της Ticketmaster 21. Σεβόμαστε και εκτιμούμε το ιδιωτικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών μας ενώ πάντα θα συμμορφωνόμαστε πάντοτε με οποιαδήποτε εν ισχύ νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων 22. Οι ανωτέρω όροι ενδέχεται να εμπλουτιστούν/ αναβαθμιστούν/ τροποποιηθούν βάσει αλλαγών νομοθεσίας. Η πιο ενημερωμένη εκδοχή θα είναι πάντα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ticketmaster

 

TICKET TERMS

1. The purchase of this ticket is valid for one person only and only for the date, show/ event and location for which it has been issued or the will not be allowed to the ticket holder 2. The use of this ticket for advertising or commercial purposes is not allowed without the written permission of the organiser 3. Only the tickets sold by the official sales channels will be considered as valid. Ticketmaster brings no responsibility for tickets that were purchased through third sales channels that do not belong to its official network 4. Student or other special discounted tickets are valid only upon presentation of necessary, valid documentation 5. Entrance will not be allowed after the beginning of the event 6. Every sale is final; and no exchanges are accepted 7. Entrance is entitled to the purchaser of this ticket only by accepting and complying with (i) these Ticket Terms; (ii) any special terms and conditions stated to be applicable to an event; (iii) other terms and conditions of the organisers and/or event; and (iv) the operating conditions & rules of the venue. If the purchaser does not agree with these Ticket Terms or any other applicable terms and conditions, or if they cannot comply with any of them, then they must not make a purchase. 8. The carrying of glass bottles, metal cans, weapons, flammable materials, and other sharp and dangerous objects and dangerous inside the facilities is strictly prohibited 9. People under the influence of alcohol or drugs will not be allowed to enter 10. Possession of a ticket does not allow the holder to receive any drink or beverage without paying. The consumption of liqueur or soft drink at the bars-kiosks is optional 11. The use of audiovisual media (photo & video recording of the event or part thereof) is strictly prohibited. The ticket holder accepts that the organisers will have the right to inspect for any of the above, respects, accepts and disciplines the safety rules and regulations specified by the organiser 12. The organisers are not responsible at any point for accidents or damages to materials and objects resulting from the misbehavior of the public 13. The organisers reserve the right to change the date, time and venue of an event. In this case the tickets are not refundable but are still valid 14. If an event is cancelled due to strikes, government restrictions, force majeure, weather conditions etc., the organisers reserve the right to change the date, time and venue of the event 15. If an event is cancelled without postponement, tickets will be refunded within time and place which will be announced to the public by the organiser. 16. In the event of approving any ticket cancellation, irrespective of the reasons for cancellation, refunds will be given up to the amount paid for the nominal value/price of the ticket. Any extra charges per ticket, which cover the ticketing services provided by Ticketmaster, will not be refunded. 17. At any case, the refund will not be possible after the event’s termination period, during which the cancellation took place 18. The ushers and security personnel have the right to remove from (or refuse admission to) the venue spectator(s) (i) that obstruct with their behavior the smooth progress of the event or the right of other spectators to attend/ watch the event; (ii) for reasons of public safety including crowd surfing or moshing, or failure to comply with any measures put in place to combat the spread of Covid-19; (iii) for any unacceptable behaviour likely to cause damage, nuisance or injury; or (iv) who breach any of the terms and conditions of the organiser or venue. In each case spectators will not receive a refund. 19. The ushers and security personnel are at the venue to provide service, public safety and ensure the smooth running of the event. The public must always comply with the suggestions of the ushers and security personnel 20. Parts of the event may be videotaped by the organisers. The holder of the ticket clearly states that any appearance of him/her on the filming or videotaping of the event by the organisers will not affect his personality or any other rights and therefore will have no claim against the producers, organisers or Ticketmaster 21. We will always respect your privacy and any personal communication between you and ourselves. We will always comply with any data protection legislation currently in force 22. The above terms may be enriched/ upgraded/ modified following changes in legislation. The most updated version will always be posted on the Ticketmaster website

 


 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

1. Στο χώρο της εκδήλωσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 2. Η αγορά αυτού του ανταλλάξιμου παραστατικού ισχύει μόνο για ένα άτομο και αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία, εκδήλωση/ διοργάνωση και θέση για την οποία έχει εκδοθεί, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχο 3. Η αγορά δεν επιτρέπει τη χρήση για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή 4. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα παραστατικά που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης και ανταλλάσσονται στο χώρο της διοργάνωσης με νόμιμα φορολογικά παραστατικά ήτοι εισιτήρια. Η Ticketmaster ουδεμία ευθύνη φέρει για τα παραστατικά η αγορά των οποίων έχει γίνει από οποιοδήποτε άλλο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) κανάλι πώλησης, που δεν ανήκει στο επίσημο δίκτυό της. 5. Ειδικές κατηγορίες αγοραστών (φοιτητές, δικαιούχοι μειωμένων & άλλων ειδικών τιμών) είναι απαραίτητο μαζί με το παραστατικό προς ανταλλαγή, να επιδείξουν και τα απαραίτητα νόμιμα θεωρημένα δικαιολογητικά 6. Δεν θα γίνουν δεκτές αλλαγές κρατήσεων μετά την αγορά και πληρωμή τους 7. Η αγορά αυτού του παραστατικού σας παρέχει το δικαίωμα να παραλάβετε νόμιμα θεωρημένο παραστατικό στο χώρο της εκδήλωσης μόνο εάν αποδεχτείτε και τηρήσετε τους όρους λειτουργίας του χώρου 8. Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών, μεταλλικών κουτιών αναψυκτικών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου 9. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών 10. Η κατοχή παραστατικού ή/και εισιτηρίου δεν δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να λάβει από τα μπαρ-κυλικεία οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό χωρίς πληρωμή. Η κατανάλωση ποτού ή αναψυκτικού από τα μπαρ-κυλικεία είναι προαιρετική 11. Απαγορεύεται η χρήση οπτικοακουστικών μέσων (Βιντεοσκόπηση, Μαγνητοφώνηση, Φωτογράφηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του παραστατικού αποδέχεται ότι οι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω, σέβεται, αποδέχεται και πειθαρχεί στους κανόνες σφαλείας και τους κανονισμούς πρέπουσας παρουσίας που ορίζονται στην εγκατάσταση από το διοργανωτή 12. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που θα προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού 13. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο της εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα παραστατικά δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ίδια 14. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ., οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης 15. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης τα παραστατικά θα εξαργυρώνονται εντός χρόνου και από τα σημεία που θα ανακοινώνει με σχετική ειδοποίηση του κοινού ο διοργανωτής. 16. Σε περιπτώσεις που εγκριθεί η επιστροφή παραστατικού, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, θα επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι οι επιπλέον χρεώσεις ανά θέση, καθώς αυτές αποτελούν αμοιβή παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν παρασχεθεί για τη διάθεση εισιτηρίων μέσω της Ticketmaster. 17. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του αντιτίμου δεν θα είναι δυνατή μετά το τέλος της καλλιτεχνικής/ αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η ματαίωση 18. Οι ταξιθέτες και το προσωπικό ασφαλείας έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν από το χώρο της εκδήλωσης θεατή/ θεατές που παρακωλύουν με την συμπεριφορά τους την ομαλή εξέλιξη του θεάματος ή /και το δικαίωμα των υπόλοιπων θεατών να παρακολουθήσουν την εκδήλωση 19. Οι ταξιθέτες και το προσωπικό ασφαλείας βρίσκονται στο χώρο του θεάτρου με σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των ταξιθετών και του προσωπικού ασφαλείας 20. Μέρη της εκδήλωσης πιθανόν να βιντεοσκοπούνται από τον διοργανωτή. Ο κάτοχος του παραστατικού δηλώνει ρητά ότι η τυχόν εμφάνισή του επί της μαγνητοσκόπησης ή βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης εκ μέρους του παραγωγού δεν προσβάλλει την προσωπικότητά του ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά του και ως εκ τούτου ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του παραγωγού ή της διοργανώτριας εταιρείας ή της Ticketmaster 21. Σεβόμαστε και εκτιμούμε το ιδιωτικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών μας ενώ πάντα θα συμμορφωνόμαστε πάντοτε με οποιαδήποτε εν ισχύ νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων 22. Η συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά στα Στάδια/Γήπεδα του Πρωταθλήματος, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι παραβάτες φίλαθλοι θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται από το γήπεδο επιμέλεια της γηπεδούχου Π.Α.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή της. 23. Οι ανωτέρω όροι ενδέχεται να εμπλουτιστούν/ αναβαθμιστούν/ τροποποιηθούν βάσει αλλαγών νομοθεσίας.

 

REDEEMABLE VOUCHER & ORGANIZER’S TERMS

1. The venue has a NO-SMOKING policy and a big fine that comes with it if it does occur on the property. 2. The purchase of this voucher is valid for one person only and only for the date, show / event and location for which it has been issued otherwise entrance will not be allowed to the voucher holder. 3. The use of this voucher for advertising or commercial purposes is not allowed without the written permission of the organizer. 4. Only the vouchers/tickets purchased by the official sales channels will be considered as valid. Ticketmaster brings no responsibility for vouchers/tickets that were purchased through third sales channels that do not belong to its official network. 5. Special discounted vouchers/tickets (such as student or other discount vouchers/tickets) are valid only upon presentation of the necessary, valid documentation. 6. Each voucher/ticket sale is final; no exchanges are accepted after purchase. 7. By buying this voucher you are entitled to receive an official receipt at the venue given the fact that you comply with the terms and conditions of the venue. 8. The carrying of glass bottles, metal cans, weapons, flammable materials and other sharp and dangerous objects inside the facilities is strictly prohibited. 9. People under the influence of alcohol or drugs will not be allowed to enter. 10. Possession of a voucher and/or ticket does not allow the holder to receive any drink or beverage without paying. The consumption of liqueur or soft drink at the bars-kiosks is optional. 11. The use of audiovisual media (photo & video recording of the event or part thereof) is strictly prohibited. The voucher/ticket holder accepts that the organizers will have the right to inspect for any of the above, respects, accepts and disciplines the safety rules and regulations specified by the organizer. 12. The organizers are not responsible at any point for accidents or damages to materials and objects resulting from the misbehavior of the public. 13. The organizers reserve the right to change the date, time and venue of an event. In this case the vouchers/tickets are not refundable but are still valid. 14. If an event is cancelled due to strikes, government restrictions, force majeure, weather conditions etc., the organizers reserve the right to change the date, time and venue of the event. 15. If an event is cancelled without postponement, vouchers/tickets will be refunded within time and place which will be announced to the public by the organizer. 16. In the event of approving any voucher/ticket cancellation, irrespective of the reasons for cancellation, refunds will be given up to the amount paid for the nominal value/price of the ticket. Any extra charges per voucher/ticket, which cover the ticketing services provided by Ticketmaster, will not be refunded. 17. At any case, the refund will not be possible after the event’s termination period, during which the cancellation took place. 18. The ushers and security personnel have the right to remove from the venue spectator(s) that obstruct with their behavior the smooth progress of the event or the right of other spectators to attend/ watch the event. 19. The ushers and security personnel are at the venue to provide service, public safety and ensure the smooth running of the event. The public must always comply with the suggestions of the ushers and security personnel. 20. Parts of the event may be videotaped by the organizers. The holder of the ticket clearly states that any appearance of him/her on the filming or videotaping of the event by the organizers will not affect his personality or any other rights and therefore will have no claim against the producers, organizers or Ticketmaster. 21. We will always respect your privacy and any personal communication between you and ourselves. We will always comply with any data protection legislation currently in force 22. The above terms may be enriched/ upgraded/ modified following changes in legislation. 23. The collection and/or transmission and/or production and/or dissemination of any information or data relating to the progress of the match, or any kind of recording of any sound, video or audio-visual material at any match (whether using electronic devices or otherwise) for the purposes of any form of betting, gaming or commercial activities not approved in advance or for other purposes that violate the terms and conditions of contractual partnerships, is strictly prohibited in the Stadiums/Fields of the Championship, except where permission is expressly granted by the Super League and the host P.A.E. Cell phones may only be used for personal, private use. In the event of a violation of these terms and conditions, the offending fans should, as far as possible, be removed from the field under the supervision of the host P.A.E., if such a thing comes to its attention.